Obchodní podmínky

Všeobecné informace
Tyto webové stránky provozuje Moje meničko, Frýdecká 157, 73961 Třinec, Česká republika, mojemenicko@seznam.cz MAGDALÉNA ČAMBORKOVÁ
Sídlo podnikání: Ropice 356, 739 61(dále jen „my“ nebo „nás“). Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, kontaktujte nás pomocí výše uvedených údajů.
IČ 06134246
Zpracování osobních údajů a poskytování údajů třetím stranám
Při používání našich webových stránek se automaticky shromažďují osobní údaje o vašem zařízení (počítač, mobilní telefon, tablet atd.). Zároveň se používá IP adresa vašeho zařízení, datum, čas, prohlížeč, operační systém vašeho zařízení a načtené stránky. To se děje za účelem zabezpečení údajů, optimalizace našeho sortimentu a zlepšení našeho webu. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6, odst. 1, věty 1 písm. F) GDPR (obecné nařízení o ochraně údajů). Ochrana našeho webu a optimalizace našich služeb představují legitimní zájem z naší strany.

Pokud nás kontaktujete (např. zasláním žádosti na uvedenou adresu), zpracujeme pouze takové osobní údaje, které jste nám sdělili a které jsou nezbytné k tomu, abychom vaši žádost zpracovali a zaslali vám odpověď.

Abychom umožnili zpracování údajů uvedené v tomto prohlášení o ochraně údajů, např. pro hostování a údržbu našich webových stránek, zaměstnáváme poskytovatele takovýchto služeb.

Soubory cookies
Abychom mohli zatraktivnit naše služby a umožnit používání konkrétních funkcí, využíváme tzv. cookies. Jsou to malé textové soubory uložené ve vašem zařízení. Některé ze souborů cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. po ukončení prohlížeče (tzv. cookies relací). Ostatní soubory cookie zůstanou ve vašem zařízení a při vaší další návštěvě (trvalé soubory cookies) umožňují rozpoznat váš prohlížeč. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste získávali o používání souborů cookies informace a v každém případě se mohli rozhodnout, zda povolit používání souborů, povolit cookies jen v určitých případech nebo obecně zakázat používání souborů cookies. Další informace v tomto ohledu naleznete na kartě nápovědy internetového prohlížeče. Pokud cookies nejsou povoleny, mohou být funkce našich stránek omezené. Přijetím našeho prohlášení o souborech cookie souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookie. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na základě článku. 6, odst. 1, věty 1 písm. A) GDPR. Následující informace popisují konkrétní soubory cookies.

Využíváme službu Adobe Analytics, službu společnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika, dále jen „Adobe“). Tato služba používá soubory cookies, které jsou uloženy v zařízení a umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace vygenerované soubory cookies o vašem používání tohoto webu (včetně vaší IP adresy) jsou převedeny na servery společnosti Adobe v Irsku, anonymizovány a poté převedeny v anonymní podobě na servery v USA pro další zpracování, a tam jsou i uloženy. Společnost Adobe používá tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitách webových stránek pro provozovatele webových stránek a k provádění dalších služeb souvisejících s používáním webu a internetu. Pokud to zákon nařizuje, nebo jestliže třetí strany zpracují tyto údaje jménem společnosti Adobe, mohou být tyto informace případně postoupeny třetím stranám. V žádném případě není vaše IP adresa spojena s jinými daty společnosti Adobe. Instalaci souborů cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení v prohlížeči. Nicméně vás upozorňujeme, že v takovém případě budete mít potíže s plným využitím všech funkcí této webové stránky. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů o vás výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem. Shromažďování dat pro společnost Adobe můžete ukončit kdykoli, účinek se však projeví se zpožděním. Další informace o odhlášení se dozvíte na adrese http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html .

Dále zavádíme službu Google Analytics, webovou analýzu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics také využívá soubory cookies. Informace generované soubory cookies při používání těchto stránek jsou obvykle převáděny na server Google v USA a tam jsou uloženy. Před tímto převodem však společnost Google zkrátí vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo dalších signatářských států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Plná adresa IP je přenášena pouze na server Google v USA a zkrácena tam jako výjimka. Jménem provozovatele webových stránek používá společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, k sestavování přehledů o činnosti webových stránek a k provádění dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu, pokud jde o provozovatele webových stránek. Adresa IP přenesená vaším prohlížečem v kontextu služby Google Analytics není sloučena s jinými údaji Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení v prohlížeči. Dále můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje, které jsou vygenerovány soubory cookies, a na základě vašeho používání webu (včetně vaší adresy IP) a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací následujících plug-inů ke stažení zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Poskytování osobních údajů a doby uchovávání
Vaše osobní údaje jsou poskytovány na základě dobrovolnosti. Z právního hlediska nejste povinni nám své osobní údaje poskytovat. Pokud nám své osobní údaje poskytovat nechcete, bude pro vás jediným důsledkem to, že nebudete moci používat naše služby. Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, jsou uloženy pouze do doby, než splní účel, pro který byly shromážděny. Odchylná doba uchovávání může vyplývat z oprávněného zájmu z naší strany (např. za účelem zajištění ochrany údajů a zamezení jejich zneužití). Osobní údaje, které musíme ukládat v důsledku zákonných nebo smluvních povinností uchovávání, jsou blokovány.

Vaše práva
Pro uplatnění vašich práv v rámci GDPR na

informace o zpracování vašich osobních údajů a kopii těchto údajů (čl. 15 GDPR),

opravu a doplnění nesprávných a neúplných osobních údajů (čl. 16 GDPR),

vymazání vašich osobních údajů a pokud byly zveřejněny, informujeme ostatní odpovědné strany o žádosti o vymazání (čl. 17 GDPR),

omezení týkající se zpracování vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR),

přenositelnost dat tak, aby vám byly poskytnuty vaše osobní údaje ve strukturovaném, standardním a strojově čitelném formátu a právo předávat tyto údaje jiným odpovědným stranám bez překážek z naší strany (čl. 20 GDPR),

zrušení vydaného souhlasu; zrušení nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před zrušením (čl. 7 GDPR) a

námitku proti zpracování údajů (čl. 21 GDPR),

můžete nás kdykoli kontaktovat pomocí údajů uvedených v bodě 1. Mimo to máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování údajů porušuje nařízení GDPR (čl. 77 GDPR).

Platné k: květen 2018/ AG